O nas

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji

  • Tworzymy sieć organizacji społecznych, które działają na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitorujemy i pokazujemy to, jak działa polska oświata. Proponujemy zmiany i rozwiązania systemowe. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji.
  • Chcemy rozmawiać o tym, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać, żeby polska edukacja odpowiadała na prawdziwe potrzeby młodych ludzi i na wyzwania XXI wieku. Chcemy szkoły nowoczesnej, demokratycznej, przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, ale która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Zebraliśmy nasze pomysły na dobrą szkołę i przygotowaliśmy rekomendacje dla władz oświatowych, samorządów lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektora i nauczycieli, rodziców i uczniów.
  • Wiemy, że każda głęboka zmiana wymaga poważnej rozmowy, porozumienia i wspólnej pracy. Dlatego budujemy platformę współpracy ze wszystkimi, których obchodzi polska szkoła: samorządami lokalnymi i innymi organami prowadzącymi, nauczycielskimi związkami zawodowymi, stowarzyszeniami dyrektorów i nauczycieli, politykami i mediami. Jesteśmy otwarci na inne organizacje i ruchy społeczne, działaczy i działaczki, ekspertki i ekspertów, rodziców, a także – uczennice i uczniów.

Zapraszamy do włączenia się w obywatelską debatę o naprawie edukacji i wspólnej pracy nad obywatelskim paktem na rzecz edukacji!

Dlaczego teraz?

Przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany prawa oświatowego zagrażają stabilności i niezależności oraz jakości pracy polskiej szkoły. Jeśli wejdą w życie, szkoła zostanie w pełni podporządkowana władzy centralnej, a niepokorni dyrektorzy zostaną odwołani. Kontrole kuratoryjne i inne formy nacisku będą miały mrożący efekt – zresztą widać to już teraz. Zmiany w kanonie lektur i obowiązkowa nauka religii/etyki tylko dopełniają ten obraz.

Jeszcze mocniej ograniczona zostanie autonomia nauczycielek i nauczycieli. W szkole zarządzanej strachem sytuacja uczniów i uczennic będzie jeszcze trudniejsza. Rodzice stracą prawo do współdecydowania o edukacji własnych dzieci. Samorządy lokalne i inne instytucje prowadzące szkoły utracą realny wpływ  na funkcjonowanie swoich placówek, staną się ich “administratorami”. To sprzeczne z konstytucyjną zasadą pomocniczości oraz modelem szkoły zakorzenionej we wspólnocie lokalnej.

Trzeba głośno mówić o tym, co grozi polskiej szkole. Na naszej stronie publikujemy różne głosy – środowisk nauczycielskich, organizacji społecznych, samorządowców i innych osób zajmujących się edukacją.

Planowane zmiany prawne z pewnością utrudniają jeszcze realizację naszych postulatów skierowanych do władz samorządowych, a także dyrektorów i nauczycieli. Dlatego chcemy próbować im zapobiec. S.O.S dla edukacji!